معرفی رئیس مرکز

 

 

| حسین بخشــایشی | 1343 تکاب، آذربایـجان غربی |

| کارشــناسی ارشد مدیـریت دولتی | دانشجوی دکترای DBA |

شهـــــــــــــــــردار شــــــــــهر تکاب

شهردار شــهر نقــــده (شهردار نمونه آذربایجان غربی)

مدیرعامل سازمان پارکها وفضای سبز شهرداری ارومیه

شهردار منطقه 3 ارومیه (شهردار نمونه در مناطق شهری 4 گانه ارومیه)

مدیرعامل سازمان مدیریت پســماند شهرداری ارومیه

شهردار منطقه یک شهرداری ارومیه

معاون برنامــــه‌ریزی و حمل و نقل شهــرداری ارومــیه

مـــشاور شـــــــهردار ارومـــــــــــیه

عضو شـــورای اسلامی شهر ارومیه (دور چهارم شورا)

نائب رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه (دور چهارم شورا)

عضو شورای اسلامی شهر ارومیه در دور پنجم شورا (دوره فعلی)

دبیر اول شورای اسلامی شــهر ارومیه در دور پنجم شورا (دوره فعلی)

مدیر توانـمند در بین سازمانهـای تابعه در سال 1386

رئیس هیئت شنا، شیرجه و واترپلوی آذربایجان غربی

 

و

رئیس مرکز مطالعات و پژوهشهای شورای اسلامی شهر ارومیه (سال دوم دور پنجم)

 

end

Search
آمار بازدید
دی ان ان