Text/HTML

 نظام نامه ی پژوهشی شورای اسلامی شهر و شهرداری ارومیه

نظام نامه ی پژوهشی، سیستمی است فراگیر که در بطن ساختار سازمانی شورای اسلامی شهر و شهرداری ارومیه شکل گرفته و با روش های نظام مند به هدایت، مدیریت در اجرای طرح های پژوهشی براساس حدود اختیارات و مسئولیت سازمان های ذیربط اقدام می نماید.

  • فلسفه ی وجودی و چشم انداز نظام پژوهشی

 ایجاد مجموعه ای منسجم، هدفمند، جامع و نظام یافته مدیریت معطوف به راهبردها، سیاست ها، برنامه‌ریزی، هدایت، ارزیابی و نظارت و نیز اجرای پژوهش ها جهت بهبود اثربخشی و کارایی تصمیمات حوزه ماموریتی سیاست گذاری، برنامه‌ریزی و اجرایی در امور عمران و مدیریت شهری به ویژه برای شهرارومیه می‌باشد.
در جهت تحقق چشم انداز شهر ارومیه به عنوان شهری دانش پایه و هوشمند، نظام پژوهشی شورای اسلامی شهر و شهرداری ارومیه در افق چشم انداز،  سیستمی است نظام مند، پویا، اثر بخش، یکپارچه، هدفمند، کارا، اطمینان بخش و تعاملات فعال و موثر با عناصر محیطی و ذینفعان خود در امور عمران و مدیریت شهری، به ویژه برای شهر ارومیه می‌باشد.

  • مأموریت نظام پژوهشی

سیاست گـذاری، راهبری و مـدیریت فعـالیتهای مطالعاتی و پژوهشی بـر اساس استراتژیها، سیاستها، بـرنامه هـا و نیـازمندیهای شورای اسلامی شهر و شهرداری ارومیه و عنـاصر محیطی کشور با توسعه و بکارگیری ظرفیت های سازمانی، ملی و فراملی.

  • شرح مأموریت         
  • -راهبری مطالعات و پژوهش ها در شورای اسلامی شهر و شهرداری ارومیه
  • مدیریت مطالعات و پژوهش ها از جمله سیاستگذار ی، برنامه‌ریزی، سازماندهی، کنترل و فراهم آوری الزامات مرتبط جهت پشتیبانی از مطالعات و پژوهش ها در امور عمران و مدیریت شهری
  • انجام مطالعات وپژوهش‌های مبتنی بر شناخت و تجزیه و تحلیل دستاوردهای علمی ـ کاربردی، تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز امور مدیریت شهری و تهیه و تدوین گزارشهای آماری جهت ارائه راهبردها، سیاستهای اجرایی و طرح های مناسب
  • توسعه و بکارگیری همه جانبه منابع و ظرفیت های علمی و پژوهشی موجود و در دسترس شورای اسلامی شهر و شهرداری ارومیه ، مراکز دانشگاهی و پژوهشی داخلی و خارجی جهت پاسخگویی به نیازهای پژوهشی شورای اسلامی شهر و شهرداری ارومیه و سازمانها و مراکز تابعه

 

  • ارکان نظام پژوهش

نظام پژوهشي شورای اسلامی شهر و شهرداری ارومیه در دو حوزه مديريتي و اجرايي طراحي شده است.

 وظايف اساسي حوزه مديريتي شامل شورا و کميسيون بوده و در مرکز مطالعات قرار دارد، بطور عمده مرتبط با سياستگذاري، برنامه‌ريزي، راهبري و مديريت در پژوهش‌ها از جمله، تعيين جهت‌گيري‌هاي پژوهشي، تعيين و پيگيري جذب بودجه‌هاي پژوهشي، پيگيري مديريت اجرايي پژوهش‌ها همچـون سازمـاندهي، بـرنـامه‌ريزي و به کـارگيري ظـرفيت‌هاي پـژوهشي در مـراکز دانشگاهي و پژوهشي و نظـارت و ارزيابي پياده سازي نتايج خروجي‌هاي پژوهشي در محيط‌هاي کاربردي مي‌باشد.

 

حوزه اجرايي شامل مرکز مطالعات، مراکز دانشگاهي و پژوهشي، شرکت‌ها و پژوهشگران بوده که به عنوان مجريان طرح‌هاي پژوهشي با هدايت و رهبري حـوزه مديريتي بـه شناسايي، تعريف و اجـراي طرح‌ها با تعامل نزديک و مشارکت حوزه‌هاي مأموريتي شورای اسلامی شهر و شهرداری ارومیه اقدام مي‌نمايند. الزامات اطلاع‌رساني و پياده‌سازي نتايج حاصل از طرح‌هاي پژوهشي از طـريق تعـامل مـؤثر مجريان با حوزه ی مـأموريتي شورای اسلام�%
Text/HTML

Search
کمیته های تخصصی
قرآن, عترت و فرهنگ ایثار و شهادت
فرهنگ, هنر و ورزش
فنی و شهرسازی
حمل و نقل شهری
مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
بهداشت,سلامت و محیط زیست
حقوقی, سرمایه گذاری و مشارکت مردمی
پیوندها

 

آمار بازدید
امروز :
19
هفت روز گذشته :
19
در مجموع :
34526
دی ان ان