منشور علمی

بسمه تعالی

روند شهرنشینی در چند دهۀ اخیر شتاب گسترده ای یافته و جمعیت شهرنشینان به رقمی بیش از 70 درصد جمعیت کشور رسیده است. لذا گستردگی مسائل و پیچیدگی‏ ها در مدیریت حوزه‏ های زیست محیطی، ابنیه و فضاهای تاریخی، اجتماعی، اقتصادی، فنی، کالبدی و فضاهای فرسوده، زیرساخت ‏ها و حمل و نقل شهری و به تبع آن افزایش نیاز به مدیریت جامع‏ نگر و علمی، ایجاب می‏ کند نهادهای مدیریت شهری بیش از گذشته در رویارویی با مشکلات پیچیدۀ سیستم اجتماعی شهر از ظرفیت‏ های علمی نخبگان و دانشگاهیان بهره‏ مند گردند. بدین منظور اساسنامه ای برای تشریح اهداف، وظایف و ارکان مرکز مطالعات و پژوهش‏های شورای اسلامی شهر ارومیه به شرح زیر تدوین می‏ گردد.

شایان ذکر است برای تدوین اهداف مرکز، از سند چشم انداز 20 سالۀ نظام جمهوری اسلامی ایران که در سال 1385 از سوی رهبر معظم انقلاب برای افق 1404 ترسیم گردیده، الهام گرفته شده است و با برخی محورهای آن نظیر «دستیابی ایران در منطقۀ آسیای جنوب‌غربی (آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) به جایگاه نخست علم و فن‏اوری، جنبش نرم افزاری و تولید علم، توسعۀ کارآمد، جامعۀ اخلاقی، نواندیشی و پویایی فکری و اجتماعی» در صدد ایجاد همسویی است و بدین ترتیب اهداف زیر به منظور تعالی مدیریت شهری و برنامه‏ ریزی فضایی که همان سامان بخشی به کالبد شهر و فعالیت ‏های شهروندان است، در راستای تحقق معیارهای شهر ایرانی و اسلامی تدوین شده است:
1 -  بازآفرینی حلقۀ اتصال و شتاب بخشیدن به همکاری راهبردی مدیریت شهری و مراکز پژوهشی، دانشگاهی و حوزوی
2 - پیشبرد عالی اهداف مدیریت شهری و اهداف طرح ‏های فرادست توسعۀ شهری با حمایت و هدایت ایده ‏ها و نظرات پژوهشگران دانشگاهی و حوزوی
3 - دستیابی مدیریت شهری به الگوی نمونۀ بومی در زمینۀ مشارکت‏ علمی، فرهنگی و اجتماعی
4 - تعالی بخشیدن به جایگاه علوم میان رشته ‏ای در حل مسائل شهری
5 - دستیابی به رویکردی جامع‏ نگر به منظور تبیین راهکارهای مسائل اجتماعی شهر ارومیه

Search
آمار بازدید
دی ان ان