Text/HTML

منشور علمی شورای اسلامی شهر و شهرداری ارومیه

با استعانت از خداوند متعال و در پیروی از چشم انداز و سیاست های کلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و تبعیت از رهنمود های مقام معظم رهبری در خصوص توسعه علمی کشور و همچنین تسهیل تحقق چشم انداز مصوب شهر ارومیه ، مرکز افتخار دارد خود را به سیاست ها و راهبردهای علمی ـ پژوهشی ذیل که به عنوان "منشورعلمی شهر ارومیه" قلمداد می گردد متعهد نماید:
1- ايجاد ساز و كارهاي لازم جهت بهره مندي مستمر و نهادمند از «خرد جمعي» شهروندان به ويژه در عرصه ابتكارات و نوآوري‌ها؛
2- مبتني ساختن كليه فعاليتهاي خود به دستاوردهاي علمي و پژوهشی و كاربست فناوريهاي نوين با «رويکرد جهادی علمی در حوزه مديريت شهری» و نظارت دائمي در اين رابطه؛
3- بهـره بـردن از نـظـام مديريت دانش به عنوان يك نهاد (يا سازمان) دانايي محور در جهت تحقق هدف آرماني دستيابي به «رتبه اول علمي در منطقه»؛
4- ايجاد فرهنگ و انگيزه لازم براي كاربست مدلهاي علمي معتبر و پرهيز از اقدامات سليقه اي و سطحي نگري با هدف طراحي وكاربست مدل توسعه پايدار شهري؛
5- اولويت دادن به مطالعات و پژوهشهاي كاربردي و مسأله محور كه بهبود مستمر كيفيت زندگي شهر ارومیه را در پي داشته باشد؛
6- تقويت و گسترش كمي وكيفي مراكز و مؤسسات تحقيقاتي در حوزه مديريت شهري و تامين امكانات و اعتبارات مورد نياز؛
7- برقراري ارتباط و تعامل گسترده با انديشمندان، مجامع علمي، دانشگاهها و مؤسسات معتبر مطالعاتي داخلي و خارجي و حداكثر استفاده از قابليت ها و دستاوردهاي آنها با نشست ها، همايش ها، جشنواره ها و... و تجليل و قدرداني از زحمات و خدمات آنان؛
8- آموزش دائمي و ارتقاء مستمر دست اندركاران فعاليتها در حوزه مديريت شهري به منظور انجام موفق فعاليتهاي علمي و كاربست مناسب دستاوردهاي پژوهشي و ارائه خدمات برتر شهري؛
9- مستندسازي تجارب مؤفق حوزه مديريت شهري در كليه سطوح سازماني شهرداري ارومیه و تبادل و قابل دسترس نمودن آن براي همه دست اندركاران و علاقه مندان؛
10- ايجـاد و تـوسعه پـايگاههاي اطلاعـاتي مـورد نياز (بانكهاي اطلاعاتي و مراكز دادهپردازي و...)، به خصوص پايگاههاي اطلاعاتي هوشمند به منظور تأمين اطلاعات و خدمات علمي مـورد نياز محققين و مـراكز مطالعاتي و پـژوهشي در جهت ارتقـاء علوم و فنـون مديريت شهري و تعامل با شهروندان  و ارائه خدمات كارآمد به آنها.  
Search
کمیته های تخصصی
کمیته قرآن و عترت
کمیته فرهنگ و هنر اسلامی – ایرانی
کمیته سرمایه گذاری، حقوقی و مالی
کمیته ترویج فرهنگ ایثار و شهادت
کمیته عمران، معماری و برنامه ریزی شهری
کمیته محیط زیست، بهداشت و سلامت اجتماعی
کمیته فناوری
پیوندها

 

آمار بازدید
امروز :
21
هفت روز گذشته :
86
در مجموع :
32609