Text/HTML

راهبردها و اقدامات اساسی مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر و شهرداری ارومیه

راهبردها

 •  انجام تمام اقدامات و فعالیت ها بر اساس برنامه راهبردی مرکز
 •  مساله محور بودن تحقیقات با توجه به نیازهای شهرداری
 •  تمرکز بر اصلاح فرایندها و تعیین شاخص های سنجش بهره وری (کارایی و اثربخشی)
 •  استفاده از نتایج تحقیقات به عنوان راه کارهای اجرایی
 •  برقراری و توسعه ارتباط و تعامل مناسب و وسیع با مدیران، معاونین، مدیران عامل سازمان ها و شرکت ها و کارشناسان و شهروندان و سایر شهرها و نیز سایر مراکز مشابه با توجه به اهداف مرکز
 •  ترویج نتایج مطالعات به صورت آزادانه و هدفمند برای استفاده عموم و سایر شهرها در ایران و جهان
 •  تمرکز بر مفهوم نتیجه محوری در برگزاری نشست های تخصصی با سطوح مختلف مدیران و کارشناسان در شهرداری ارومیه و سایر شهرهای کشور با توجه به اهداف و برنامه های مرکز
 •  تمرکز بر جذب و نگهداشت افراد نخبه و متخصص
 •  تبدیل مرکز به سازمانی دانش محور، چابک و اثربخش
 •  بهره گیری از سیستم های پرداخت مبتنی بر نتیجه در راستای تحقق اهداف

اقدامات اساسی 

 •  تدوین برنامه راهبردی
 •  تدوین برنامه عملیاتی یک ساله
 •  استقرار نظام مدیریت بر مبنای هدف(  (MBO) (Management By Objective
 •  تهیه و تصویب ساختار سازمانی مرکز با بهره گیری از رویکردهای نتیجه محور 
 •  ایجاد تمرکز سازمانی در مدیریت های پژوهشی برای انجام و نظارت بر تمامی فرایندهای پژوهشی
 •  تدوین شاخص ها و دستورالعمل های تهیه و ارزیابی RFP و پروپوزال از نظر محتوایی و دستور العمل های کاربست تحقیقات (Request for Proposal – ارائه ی پیشنهاد پژوهشی)
 •  نظارت بر فرایند های پژوهشی در حال انجام و تدوین شاخص های کارایی و اثربخشی به منظور کسب اطمینان نسبت به صحت نتایج مورد انتظار و حاصله
 •  تهیه نظام نامه ها، آیین نامه ها و دستور العمل های مربوط به تمامی وظایف زیر سیستم  منابع انسانی با تمرکز ویژه بر موضوعات انگیزش، حقوق و دستمزد و پاداش 
 •  توسعه تعاملات با نخبگان، مدیران و کارشناسان شهرداری ارومیه و سایر شهرهای کشور و کلان شهرها،  سازمان ها، دانشگاه ها و سایر مراکز
 ارائه خدمات کتابخانه ای و نمایشگاهی به صورت دیجیتالی
Search
کمیته های تخصصی
کمیته قرآن و عترت
کمیته فرهنگ و هنر اسلامی – ایرانی
کمیته سرمایه گذاری، حقوقی و مالی
کمیته ترویج فرهنگ ایثار و شهادت
کمیته عمران، معماری و برنامه ریزی شهری
کمیته محیط زیست، بهداشت و سلامت اجتماعی
کمیته فناوری
پیوندها

 

آمار بازدید
امروز :
5
هفت روز گذشته :
134
در مجموع :
33159
Text/HTML

راهبردها و اقدامات اساسی مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر و شهرداری ارومیه

راهبردها

 •  انجام تمام اقدامات و فعالیت ها بر اساس برنامه راهبردی مرکز
 •  مساله محور بودن تحقیقات با توجه به نیازهای شهرداری
 •  تمرکز بر اصلاح فرایندها و تعیین شاخص های سنجش بهره وری (کارایی و اثربخشی)
 •  استفاده از نتایج تحقیقات به عنوان راه کارهای اجرایی
 •  برقراری و توسعه ارتباط و تعامل مناسب و وسیع با مدیران، معاونین، مدیران عامل سازمان ها و شرکت ها و کارشناسان و شهروندان و سایر شهرها و نیز سایر مراکز مشابه با توجه به اهداف مرکز
 •  ترویج نتایج مطالعات به صورت آزادانه و هدفمند برای استفاده عموم و سایر شهرها در ایران و جهان
 •  تمرکز بر مفهوم نتیجه محوری در برگزاری نشست های تخصصی با سطوح مختلف مدیران و کارشناسان در شهرداری ارومیه و سایر شهرهای کشور با توجه به اهداف و برنامه های مرکز
 •  تمرکز بر جذب و نگهداشت افراد نخبه و متخصص
 •  تبدیل مرکز به سازمانی دانش محور، چابک و اثربخش
 •  بهره گیری از سیستم های پرداخت مبتنی بر نتیجه در راستای تحقق اهداف

اقدامات اساسی 

 •  تدوین برنامه راهبردی
 •  تدوین برنامه عملیاتی یک ساله
 •  استقرار نظام مدیریت بر مبنای هدف(  (MBO) (Management By Objective
 •  تهیه و تصویب ساختار سازمانی مرکز با بهره گیری از رویکردهای نتیجه محور 
 •  ایجاد تمرکز سازمانی در مدیریت های پژوهشی برای انجام و نظارت بر تمامی فرایندهای پژوهشی
 •  تدوین شاخص ها و دستورالعمل های تهیه و ارزیابی RFP و پروپوزال از نظر محتوایی و دستور العمل های کاربست تحقیقات (Request for Proposal – ارائه ی پیشنهاد پژوهشی)
 •  نظارت بر فرایند های پژوهشی در حال انجام و تدوین شاخص های کارایی و اثربخشی به منظور کسب اطمینان نسبت به صحت نتایج مورد انتظار و حاصله
 •  تهیه نظام نامه ها، آیین نامه ها و دستور العمل های مربوط به تمامی وظایف زیر سیستم  منابع انسانی با تمرکز ویژه بر موضوعات انگیزش، حقوق و دستمزد و پاداش 
 •  توسعه تعاملات با نخبگان، مدیران و کارشناسان شهرداری ارومیه و سایر شهرهای کشور و کلان شهرها،  سازمان ها، دانشگاه ها و سایر مراکز
 ارائه خدمات کتابخانه ای و نمایشگاهی به صورت دیجیتالی
دی ان ان